وضعیت قرمز (بیمارستان زامبی ۲)

شرق تهران

ایستگاه آخر

بازی مجموعه لِتس اسکیپ – شمال تهران